Friday, March 29, 2013

ေရႊပန္းတိမ္ ဒီဇိုင္း စာအုပ္ - ကိုဘိုဘို

စာအုပ္အမည္                -      ေရႊပန္းတိမ္ ဒီဇိုင္း
စာေရးသူအမည္             -      ကိုဘိုဘို(ျပဳစုသည္)
စာအမ်ိဳးအစား               -      နည္းပညာ ၊ ဗဟုသုတ


-----------------------------------------


No comments:

Post a Comment