Saturday, March 30, 2013

အဆင့္ျမင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဓာတ္ပံုပညာ - တကၠသိုလ္ စိုး၀င္းစာအုပ္အမည္              -         အဆင့္ျမင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဓာတ္ပံုပညာ
စာေရးသူအမည္           -         တကၠသိုလ္စိုး၀င္း
စာအမ်ိဳးအစား             -         နည္းပညာ၊ ဗဟုသုတ


---------------------------------------

No comments:

Post a Comment