Thursday, April 4, 2013

သက္ေသခံဥပေဒ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ (၁၉၈၉) - ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္


စာအုပ္အမည္               -         သက္ေသခံဥပေဒ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ (၁၉၈၉)
စာေရးသူအမည္            -         ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တရားရံုးခ်ဳပ္
စာအမ်ိဳးအစား              -         ဥပေဒ၊ ဗဟုသုတ


                                                                    Credit: http://www.myanmarpoliceforce.org

No comments:

Post a Comment